Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Blinken AS 1-2019

GENERELT
Salgs- og leveringsbetingelser 1-2019 erstatter alle tidligere betingelser og avtaler. Salgs- og leveringsbetingelsene kan være justert etter tidspunktet for dette trykte eksemplaret. Siste oppdaterte betingelser ligger tilgjengelig på www.blinken.no. Salgs- og leveringsbetingelsene gjelder mellom Blinken AS, heretter kalt selger, og kunde, heretter kalt kjøper.

1. TILBUD
Tilbudet er bindende i 30 dager. Avtale om kjøp er inngått når muntlig og/eller skriftlig bestilling er mottatt. For brukt utstyr tas forbehold om mellomsalg.

2. PRISBEREGNING
Prisene er å forstå eksklusive merverdiavgift og inklusive miljøavgift, fritt vårt lager. De er basert på valutakurser, tollsatser og avgifter som gjaldt på tidspunktet for avtalens inngåelse, om ikke annet er angitt på tilbudet eller er regulert av gjensidig skriftlig rammeavtale. Det tas forbehold om eventuell justering av prisene basert på råvarepriser, valutakurs, toll eller avgifter som gjelder på det tidspunkt fakturering finner sted. Dersom dette endrer seg med mer enn 2%, forbeholder vi oss retten til å justere prisene tilsvarende leveringsdagens nivå. Det tas forbehold om feil og endringer i brosjyrer, tilbudstekster, prislister, nettsider og annet salgsmateriale. Eventuelle feil og endringer kan ikke gjøres gjeldende overfor selger. Selger forbeholder seg retten til å endre produktene eller deler av disse uten varsel, for eksempel dersom dette skyldes endringer gjort av leverandøren.

3. EKSPORT OG RE-EKSPORT
Alle som skal utføre varer fra Norge, plikter å melde fra om dette til Tollvesenet. Når varene er lisenspliktige, må en gyldig lisens utstedt av Utenriksdepartementet fremlegges. Tollvesenet skal forvisse seg om at den vare som skal eksporteres, er i samsvar med den fremlagte lisens.

4. LEVERING
Oppgitt leveringstid er basert på opplysninger fra selgerens leverandør, og selgeren forplikter seg til å gjøre det han kan for at leveringstiden blir overholdt. Forsinket levering alene gir ikke kjøper rett til annullering av kontrakt eller krav om erstatning. Hvis kjøper ikke kan motta varen til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøpers regning og risiko. Selgeren kan kreve oppgjør i samsvar med salgsavtalen som om levering hadde funnet sted. Hvor beregningsmessige forhold gjør det nødvendig å bruke ekstra mannskap og/eller redskap ved levering, skjer dette for kjøpers regning og risiko.

5. ASSURANSE
Varer sendt med selgers transportør, er forsikret inntil de ankommer kjøpers adresse i Norge.

6. SALGSPANT
Selgeren har pant (salgspant) i den solgte gjenstand inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt. Kjøper må derfor behandle gjenstanden i samsvar med dette forhold.

7. MONTERING
Installasjon, montering og igangsetting inngår ikke i prisen, dersom det ikke er spesifisert. Normalt belastes også reiseomkostninger, overnattinger, diett og reisetid i tillegg til medgått arbeidstid og materiell, dersom slikt arbeid skal utføres.

8. OPPLÆRING
Instruksjon, undervisning eller opplæring inngår ikke i prisen dersom det ikke er spesifisert. Dette kan tilbys på anmodning fra kjøper.

9. BETALINGSBETINGELSER
Betaling skal finne sted netto innen 20 dager fra fakturadato. Ved for sen betaling påløper morarente 1,5% pr. mnd.

10. REKLAMASJON
Ved mottakelse må kjøper inspisere varen og reklamere eventuelle åpenbare feil og mangler innen 7 virkedager. Akseptering av reklamasjoner vil ellers ikke kunne påregnes. Påberopelse av mangler som først kan oppdages etter montering og testing, skal skje straks mangelen konstateres. Kjøpers rett til å reklamere er begrenset til fabrikasjons- og materialfeil. Kjøper kan bare reklamere over feil og mangler som viser seg innen garantitidens utløp. All reklamasjon skal være skriftlig. Selger kan velge om de vil utbedre mangelen, foreta ny levering eller kreditere varen. Selger dekker ikke kjøpers bruk av egne eller eksterne konsulenter når denne selv søker å utbedre en eventuell mangel.

11. GARANTI
Dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene, gjelder en garantitid på 12 måneder. Dog er garantitiden for batterier begrenset til 3 måneder, forutsatt at de er brukt, ladet og lagret i henhold til batteriprodusentens forskrifter. LiPo-batterier regnes som ferskvare og omfattes ikke av reklamasjonsretten etter at de er blitt ladet, tatt i bruk eller evt. lagret. Garantitiden på brukt utstyr er 6 måneder. Garantitiden regnes fra leveringstidspunkt fra selger. Under forutsetning av at det er reklamert innen garantitidens utløp, forplikter selgeren seg til å foreta gratis reparasjon og utskifting av defekte deler på sitt hovedverksted i den ordinære arbeidstid. Forsendelse til og fra selgeren foregår for kjøpers regning og risiko. Eventuelle andre omkostninger som toll, avgifter og assuranse bæres av kjøper. Utføres slik reparasjon hos kjøper, belastes reiseomkostninger, overnatting, diett og medgått reisetid basert på gjeldende timesatser. Kjøpers reklamasjonsrett og garanti bortfaller hvis det er gjort feil tilkobling eller inngrep i varen uten selgerens samtykke; hvis skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig behandling og/eller mangelfullt vedlikehold; hvis det er benyttet deler/ tilbehør uten selgers samtykke eller hvis betalingsbetingelsene ikke er oppfylt. Utbedring som nevnt ovenfor skal foretas innen rimelig tid fra mottagelsen av kjøpers reklamasjon, eller hvis reparasjonen skal finne sted på selgerens verksted, fra mottagelsen av det defekte utstyr.

12. REPARASJON
Reparasjoner som ikke baserer seg på en korrekt reklamasjon, bekostes i sin helhet av kjøper. Forsendelse til og fra selgerens verksted skjer således for kjøperens regning og risiko. Utføres reparasjonsarbeidet hos kjøperen, dekker denne reiseomkostninger, overnattinger, diett og reisetid i tillegg til anvendt arbeidstid. Kjøperens reklamasjonsrett etter utført reparasjon gjelder bare den feil som er søkt rettet, og er begrenset til et tidsrom på 3 måneder fra utført reparasjon. Mangelen ved det utførte reparasjonsarbeidet må påvises av kjøperen. Annen feil eller mangler som oppstår, er ikke dekket av reklamasjonsretten. I tilfelle selgeren kan tilby reserveutstyr i reparasjonstiden, betaler kjøperen forsendelse og assuranse, samt en ukentlig leie.

13. ANSVAR
Selgeren forplikter seg til å levere en feilfri, funksjonsdyktig vare i samsvar med gjeldende tekniske spesifikasjoner (se også pkt. 10). I motsatt tilfelle er selgeren under forutsetning av rettidig reklamasjon, forpliktet til å sette utstyret i foreskreven stand (jfr. pkt. 11). Selger fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor selger forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt. Selgeren fraskriver seg også ethvert ansvar for mulig skade eller tap som direkte eller indirekte måtte bli forvoldt som følge av feil eller mangler ved vare, inkludert programvare, eller feil bruk, med mindre selgeren har utvist grov uaktsomhet. Kjøper står selv ansvarlig for egne kontrollrutiner som sikrer at parameteroppsett og klargjorte data er korrekte, selv om oppsett/data er klargjort eller meddelt av representant for selger.

14. PROGRAMVARE
Kjøperen forplikter seg til ikke å kopiere, mangfoldiggjøre eller distribuere programvare eller passord levert av selger. Kjøper er klar over at dette kan medføre straffeansvar.

15. ANNULLERING
Bindende kjøpsavtale er inngått når selgeren har bekreftet kjøperens bestilling. Avtalen kan bare endres eller sies opp med selgerens skriftlige samtykke.

16. RETUR
Retur av kjøpt utstyr kan bare finne sted med selgerens samtykke, og skjer for kjøperens regning og risiko. Returnert utstyr krediteres med inntil 90% av salgsverdien for standard lagervare i uanbrakt eller ubrukt stand eller med lavere satser etter selgerens vurdering ved anbrakt eller brukt utstyr.

17. LEIE/LÅN
Ved leie/lån av utstyr er kjøper selv ansvarlig for forsikring av utstyret. Kjøper er selv ansvarlig for tilbakelevering av utstyret når leie-/låneperioden er slutt. Dersom dette ikke skjer, vil kjøper bli fakturert etter gjeldende satser til utstyret er levert.

18. FORCE MAJEURE
Selger er ansvarsfri dersom Force Majeure-omstendigheter forhindrer oppfyllelse av kjøpet eller gjør oppfyllelse av kjøpet urimelig tyngende.

19. TVISTER
Enhver tvist mellom selger og kjøper skal avgjøres etter norsk rett og med Fredrikstad tingrett som verneting.

20. UNNTAK
Disse alminnelige betingelser er gjeldende i den utstrekning de ikke fravikes ved skriftlig overenskomst.


Utvalgte produkter

Bestselgere

Nyeste produkter

Lagre og del handlekurv
Handlelisten din blir lagret, du vil få en link. Alle med denne linken kan få inn varer i sin handlekurv direkte.
Tilbake Lagre og del handlekurv
Handlelisten din blir lagret, du vil få en link. Alle med denne linken kan få inn varer i sin handlekurv direkte.
Din handleliste er sendt.